FANDOM


Macau-hongkong-map

hongkong/macau

特區行政香港đặc-khu hành-chính hương cảng/đặc-khu hành-chính hồng-kông)屬共和人民中華,羅𠬠特區行政屬共和人民中華,𦣰𨕭坡㴜東南𧵑中國。

đặc-khu hành-chính hồng-kông thuộc cộng-hòa nhân-dân trung-hoa, là một đặc-khu hành-chính thuộc cộng-hòa nhân-dân trung-hoa, nằm trên bờ biển đông-nam của trung-quốc.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên