FANDOM


音樂羅𠬠部門藝術用音聲抵演達情感,感觸𧵑𡥵𠊚。奴得𢺹𠚢𠄩類正:聲樂器樂。聲樂羅音樂𢭸𨕭𠳒欱體現𠓑意想吧情感。群器樂羅音樂𢭸𨕭音聲純粹𧵑各樂具,𢧚抽象,𢲧感覺吧事聯想。


âm-nhạc là một bộ-môn nghệ-thuật dùng âm--thanh để diễn đạt tình-cảm, cảm-xúc của con người.nó được chia ra hai loại chính: thanh-nhạc và khí-nhạc.âm--nhạc là âm-nhạc dựa trên lời hát thể-hiện rõ ý-tưởng và tình-cảm.còn khí-nhạc là âm-nhạc dựa trên âm--thanh thuần-tuý của các nhạc-cụ, nên trừu-tượng, gây cảm-giác và sự liên-tưởng.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên