FANDOM


傳翹𡨸國語Truyện Kiều)𠸜梏羅斷腸新聲(𡨸國語Đoạn trường tân thanh)、羅傳詩𡨸喃遶體六八𧵑阮攸、𢭸遶小說「金雲翹傳」(Kim Vân Kiều truyện)𧵑青心才人Thanh Tâm Tài Nhân)、中國

環境𠚢𠁀sửa

𣎏說吶阮攸曰傳翹𢖕欺𠫾使中國(1814-1820)。又𣎏說吶翁曰𠓀𠫾𠫾使、𣎏體𠓨壙時間爫該簿於廣平(1804-1809)。說𢖕得𡗉𠊚執認欣。𣦍𢖕欺𠚢𠁀、傳翹得𡗉坭刻印吧流行𢌌待。𠄩版印𡳰一現群羅版柳文堂(1871)吧版唯明氏(1872)、卽調於時𪼀嗣德

各人物𥪝傳翹sửa

 • 王翁(義羅「翁戶王」):𤕔𧵑王翠翹、王翠雲吧王觀。𥪝「金雲翹傳」咴𠬠吶翁𠸜羅王兩松、表字羅子貞仍𥪝婚書(文約結婚時𠸗)由王翠翹曰於咴𢆥時又記翁𠸜羅「王章」。家翁於北京
 • 王婆(Vương bà、𣎏義羅「婆戶王」、噲遶戶𧵑重):𡞕𧵑王翁。咴𠬠𧵑「金雲翹傳」吶婆戶京仍𥪝婚書由王翠翹曰於咴𢆥又記婆𣱆何。
 • 翠翹:戶𠸜低妬羅王翠翹。長女𧵑王翁、王婆、姉哿𧵑王翠雲吧王觀。欺翠翹爫女婢𥪝宦府得宦夫人噠朱𠸜羅花奴。欺翹𠓨於𥪝觀音各𣎏道效羅濯泉。遶「金云翹傳」時個𠸜濯泉羅由束生噠朱翠翹遶要求𧵑宦姐。
 • 翠雲:戶𠸜𠫅妬羅王翠雲。次女𧵑王翁、王婆、㛪𡛔𧵑王翠翹、姉𠄩𧵑王觀。
 • 王觀:𡥵𤳆𠃝𧵑王翁、王婆、㛪𧵑王翠雲吧王翠翹。
 • 淡仙:遶「金雲翹傳」、淡仙𣎏戶𠸜低妬羅劉淡仙。
 • 金重:遶「金雲翹傳」、金重𣎏表字羅千里。
 • 繩半絲
 • 馬監生(義羅「監生戶馬」):遶「金雲翹傳」、馬監生𣎏戶𠸜𠫅妬羅馬龜。
 • 秀婆(𣎏義羅「婆秀」):遶「金雲翹傳」、秀婆𣎏戶𠸜低妬羅馬秀。
 • 楚卿
 • 束生(義羅「書生戶束」)、群得噲羅「撞束」、「束生員」、義羅「生員戶束」、「束郎」(義羅「幢束」)𥪝「傳翹」只得噲憑戶、空吶𠸜羅夷。遶「金雲翹傳」束生𣎏戶𠸜𠫅妬羅「束守」、表字羅其心。
 • 宦姐(𣎏義羅「姉宦」):𡞕𧵑束生。𥪝「金雲翹傳」宦書得噲羅「宦小姐」(義羅「小姐戶宦)或「宦氏」(義羅「戶宦」)、「金雲翹傳」吧「傳翹」調空吶人物𠸜羅夷。
 • 宦夫人:媄𧵑宦姐。
 • 束翁(義羅「翁戶束」):𤕔𧵑束生。
 • 犬:遶「金雲翹傳」、犬𣎏戶𠸜𠫅妬羅宦犬。
 • 鷹:遶「金雲翹傳」、鷹𣎏𠸜𠫅妬羅宦鷹。
 • 覺緣:尼姑觀音閣。
 • 薄婆(義羅「婆戶薄」)
 • 薄幸
 • 徐海
 • 胡宗憲Hồ Tôn Hiến):𠸜𠊚呢遶音漢越標準現代時沛讀羅「Hồ Tông Hiến」。

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên