FANDOM


傳翹𡨸國語Truyện Kiều)𠸜梏羅斷腸新聲(𡨸國語Đoạn trường tân thanh)、羅傳詩𡨸喃遶體六八𧵑阮攸、𢭸遶小說「金雲翹傳」(Kim Vân Kiều truyện)𧵑青心才人Thanh Tâm Tài Nhân)、中國

環境𠚢𠁀Sửa đổi

𣎏說吶阮攸曰傳翹𢖕欺𠫾使中國(1814-1820)。又𣎏說吶翁曰𠓀𠫾𠫾使、𣎏體𠓨壙時間爫該簿於廣平(1804-1809)。說𢖕得𡗉𠊚執認欣。𣦍𢖕欺𠚢𠁀、傳翹得𡗉坭刻印吧流行𢌌待。𠄩版印𡳰一現群羅版柳文堂(1871)吧版唯明氏(1872)、卽調於時𪼀嗣德

各人物𥪝傳翹Sửa đổi

 • 王翁(義羅「翁戶王」):𤕔𧵑王翠翹、王翠雲吧王觀。𥪝「金雲翹傳」咴𠬠吶翁𠸜羅王兩松、表字羅子貞仍𥪝婚書(文約結婚時𠸗)由王翠翹曰於咴𢆥時又記翁𠸜羅「王章」。家翁於北京
 • 王婆(Vương bà、𣎏義羅「婆戶王」、噲遶戶𧵑重):𡞕𧵑王翁。咴𠬠𧵑「金雲翹傳」吶婆戶京仍𥪝婚書由王翠翹曰於咴𢆥又記婆𣱆何。
 • 翠翹:戶𠸜低妬羅王翠翹。長女𧵑王翁、王婆、姉哿𧵑王翠雲吧王觀。欺翠翹爫女婢𥪝宦府得宦夫人噠朱𠸜羅花奴。欺翹𠓨於𥪝觀音各𣎏道效羅濯泉。遶「金云翹傳」時個𠸜濯泉羅由束生噠朱翠翹遶要求𧵑宦姐。
 • 翠雲:戶𠸜𠫅妬羅王翠雲。次女𧵑王翁、王婆、㛪𡛔𧵑王翠翹、姉𠄩𧵑王觀。
 • 王觀:𡥵𤳆𠃝𧵑王翁、王婆、㛪𧵑王翠雲吧王翠翹。
 • 淡仙:遶「金雲翹傳」、淡仙𣎏戶𠸜低妬羅劉淡仙。
 • 金重:遶「金雲翹傳」、金重𣎏表字羅千里。
 • 繩半絲
 • 馬監生(義羅「監生戶馬」):遶「金雲翹傳」、馬監生𣎏戶𠸜𠫅妬羅馬龜。
 • 秀婆(𣎏義羅「婆秀」):遶「金雲翹傳」、秀婆𣎏戶𠸜低妬羅馬秀。
 • 楚卿
 • 束生(義羅「書生戶束」)、群得噲羅「撞束」、「束生員」、義羅「生員戶束」、「束郎」(義羅「幢束」)𥪝「傳翹」只得噲憑戶、空吶𠸜羅夷。遶「金雲翹傳」束生𣎏戶𠸜𠫅妬羅「束守」、表字羅其心。
 • 宦姐(𣎏義羅「姉宦」):𡞕𧵑束生。𥪝「金雲翹傳」宦書得噲羅「宦小姐」(義羅「小姐戶宦)或「宦氏」(義羅「戶宦」)、「金雲翹傳」吧「傳翹」調空吶人物𠸜羅夷。
 • 宦夫人:媄𧵑宦姐。
 • 束翁(義羅「翁戶束」):𤕔𧵑束生。
 • 犬:遶「金雲翹傳」、犬𣎏戶𠸜𠫅妬羅宦犬。
 • 鷹:遶「金雲翹傳」、鷹𣎏𠸜𠫅妬羅宦鷹。
 • 覺緣:尼姑觀音閣。
 • 薄婆(義羅「婆戶薄」)
 • 薄幸
 • 徐海
 • 胡宗憲Hồ Tôn Hiến):𠸜𠊚呢遶音漢越標準現代時沛讀羅「Hồ Tông Hiến」。